SANASTOLUONNOS

2013-04-13 V0.01/rp

Johdanto

Tämän kehitteillä olevan sanaston tarkoituksena on pyrkiä avaamaan suomenkieliselle lukijalle mahdollisesti outoja ruotsinkielisiä termejä, joita eri raamatunkäännöksissä ja Adventtikirkon käyttämässä ruotsinkielisessä kirjallisuudessa esiintyy. Sanastoa on kerätty käytäessä läpi ajankohtaisia läksy- ja raamatuntekstejä, joten valikoima ei perustu mihinkään varsinaiseen loogiseen keräilyjärjestelmään. Mukaan on haluttu ottaa myös aihepiiriin liittyviä keskeisiä ydintermejä, vaikka ne eivät ehkä kääntämistä tarvitsisikaan. Sanastoon on pääsääntöisesti merkitty aiheeseen liittyvä ensisijainen käännös.

Kyseessä on työversio, joten kaikki korjaukset sekä täydennys- ja parannusehdotukset ovat erittäin tervetulleita


Ruotsinkielisiä raamatunkäännöksiä:

1917 års bibelöversättning

1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, kallas den översättning av Bibeln till svenska som utgavs 1917, och stadfästes av kungen den 2 oktober samma år.

Arbetet med denna översättning tog - med långa avbrott - 144 år från det att Gustav III 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att göra en tidsenlig nyöversättning. Flera provöversättningar utgavs, som till exempel 1883 års normalupplaga. Översättningen av Gamla testamentet bygger på den masoretiska bibeltexten, medan Nya testamentets text bygger på den då modernaste tillgängliga textkritiska utgåvan av Nya testamentets grekiska text. Esaias Tegnér d.y. var en av de ledande männen i arbetet med den slutliga översättningen, särskilt GT, och han brukar anses ha påverkat dess arkaiserande stil. Paradoxalt nog har översättningen även en talspråklig karaktär.

Språket i denna bibel blev snart omodernt, och 1963 tillsatte Kungl. Maj:t en ny bibelkommitté som utgav Nya Testamentet 1981. En fullständigt ny bibelöversättning utgavs 2000 av den bibelkommission som tillsattes 1972.

(källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/1917_%C3%A5rs_kyrkobibel)


Svenska folkbibeln

Svenska Folkbibeln är en svensk översättning av Bibeln som kom ut 1998. Nya testamentet är en nyöversättning, och Gamla testamentet är delvis en nyöversättning och delvis en revision av 1917 års översättning. Översättningen har skett som ett alternativ till Bibel 2000 som av översättarna och stiftelsen bakom översättningen anses allt för färgad av ett bibelkritiskt förhållningssätt. Flera av de inblandade står Stiftelsen Biblicum nära. Inte minst anser man att Bibel 2000 förbigått Gamla testamentets profetior om den kommande Messias: Kristus. På vissa punkter är skillnaden stor mellan Folkbibeln och Bibel 2000, till exempel de inledande kapiteln i Hoseas bok. Folkbibeln har fått fäste kanske främst i den evangelikala delen av frikyrkligheten samt hos de lutheraner, som själva betraktar sig som bekännelsetrogna. Mormonkyrkan accepterar inte heller Bibel 2000 men godkänner läsning ur Svenska Folkbibeln.

(källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Folkbibeln)


Bibel 2000

Bibel 2000 är en svensk översättning av Bibeln gjord av Bibelkommissionen på uppdrag av Sveriges regering 1972. Översättningsarbetet bekostades dock inte av staten utan genom medel från den till Svenska kyrkan hörande Kyrkofonden.

Översättningen gjordes i tre omgångar, där Nya testamentet blev färdigt 1980 och betecknas NT-81. Tillägg till Gamla testamentet (Gamla testamentets apokryfa eller deuterokanoniska böcker) blev klart 1986, och hela översättningen, dock utan fotnoter, presenterades för Sveriges regering den 17 november 1999 under utredningsbeteckningen SOU 1999:100. Spridning av biblar med den nya översättningen inleddes på första söndagen i advent 1999. Den fullständiga texten med fotnoter kom ett år senare som SOU 2000:100. I den tidigare officiella svenska översättningen från 1917 fanns inte de omstridda gammaltestamentliga apokryferna med.

(källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibel_2000)


Suomenkielisiä raamatunkäännöksiä:

Vanha kirkkoraamattu 1933 (VT) ja 1938 (UT)

Pyhä Raamattu,[2][3] yleisesti myös Raamattu sekä evankelis-luterilaisen kirkon käyttämissä yhteyksissä myös vanha kirkkoraamattu on Raamatun suomennos, joka otettiin käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 1938. Tämä raamatunkäännös on käytössä paikoittain nykyäänkin ja se on tekijänoikeuksista vapautettu teos.

Kirkkohistorian professori Simo Heinisen mukaan Mikael Agricolan käännöstyön jälki näkyi vielä vuoden 1938 Raamatussa.[4] Rovasti ja kirjailija Risto Santala kirjoittaa vuoden 1938 käännöksestä: "Edellisen Kirkkoraamattumme kielellinen ja merkitysopillinen taso ovat olleet niin kovaa luokkaa, että sitä voitaneen pitää yhtenä maailman parhaista käännöksistä."[5][6]

(lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4_Raamattu)

Uusi kirkkoraamattu 1992

Uusi kirkkoraamattu tarkoittaa Raamatun suomennosta, joka hyväksyttiin virallisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon raamatunkäännökseksi kirkolliskokouksessa vuonna 1992. Se korvasi aiemman vuosien 1933/38 käännöksen, jota alettiin siitä lähtien kutsua Vanhaksi kirkkoraamatuksi luterilaisessa kirkossa.

Uuden käännöksen katsottiin olevan tarpeellinen koska:

• Vanha käännös sisälsi selviä käännösvirheitä sekä heprean että kreikan kielistä. Erityisesti heprean kielen joidenkin sanojen tulkinta perustui konsonanteilla kirjoitettujen sanojen väärään lukutapaan, ja uudella lukutavalla jotkut sanat muuttuivat täysin toisiksi. Vanha käännös perustui kuitenkin 1900-luvun alkupuolella vallalla olleisiin tulkintoihin, ja samat virheet esiintyivät osittain myös muunkielisissä Raamatuissa.

• Vanha käännös oli kieliasultaan vanhentunut, eivätkä nykyajan lukijat kyenneet ymmärtämään kaikkia sanoja ja sanontatapoja. Kieliasu haluttiin siis nykyaikaistaa.

(lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi_kirkkoraamattu)


Raamattu Kansalle 2012

Raamattu Kansalle on suomalainen raamatunkäännös, jonka on tarkoitus olla mahdollisimman uskollinen Raamatun alkuteksteille. Käännöstä toimittava yhdistys on samanniminen. Yhdistys perustettiin vuonna 1987.

Raamattu Kansalle on syntynyt eräänlaisena vastalauseena Uuden kirkkoraamatun käännöstyölle, jonka monet piirit ovat katsoneet olevan liian epäuskollinen alkuteksteille. Raamatun käännöstyö tapahtuu noin 60 eri kristillisiin suuntauksiin kuuluvan kääntäjän talkootoiminnalla.

Uuden testamentin käännös valmistui vuonna 1999. Vanhan testamentin puolelta Psalmien kirjan käännös valmistui vuonna 2002. Tarkistettu Uusi testamentti ja Psalmit ilmestyi vuonna 2009 ja nuorten pokkariversio vuonna 2010. Raamattu Kansalle Uusi testamentti ja Psalmit on julkaistu myös äänikirjana sekä sähköisiin lukulaitteisiin sopivana e-kirjana. Lopullinen koko Raamatun kattava käännös ilmestyi 26. kesäkuuta 2012.

(lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Raamattu_Kansalle)


Käytetyt sanakirjat ja sanastot:

Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja, SKK 1982
Suomi-ruotsi suursanakirja, WSOY 1984
Nusvensk ordbok av Olof Östergren, Wahlström & Widstrand 1981