Meny

Trospunkter

Dåpen

Dåpen symboliserer og bekjentgjør vår nye tro på Kristus og vår tillit til hans tilgivelse. Slik den døpte legges i vannet, og reises opp igjen, uttrykker dåpen at den døpte begraver sitt gudløse liv og reises opp igjen til et nytt liv med Jesus fylt av Den hellige ånds kraft.

Guds lov

De ti bud viser Guds vilje og kjærlighet. Lovens retningslinjer forteller hvordan vi skal forholde oss til Gud og til andre.

Kristen forvaltning

Gud har gitt oss ansvar både for oss selv, vår verden, våre medmennesker og vår klodes ressurser. Gud vil velsigne oss når vi tar vårt ansvar som forvaltere, på alvor.

Bibelen

Gammel og tidløs, et litterært mesterverk – Bibelen forteller oss om Guds rolle i menneskenes historie, vår rolle i Guds plan, og hans sannhet som et middel til å lede oss og verne mot bedrag.

Treenigheten

Gud er udødelig, allmektig og grenseløst kjærlig. Gud er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Den eneste som er verdig til ta imot tilbedelse. Han er vår skaper, frelser og venn.

Faderen

Faderen er kilden til all kjærlighet og liv. Han sendte sin sønn for å frelse oss fra synd og vise oss hvem han er.

Den hellige ånd

Den hellige ånd inspirerer oss, utruster oss med nådegaver, og øker vår forståelse av Gud. Ånden rører hjertene våre og forvandler oss til bildet av Guds herlighet.

Å vokse i Kristus

Frelsen forandrer vår forståelse av verden. Livet blir fylt av håp, kjærlighet og tilbedelse når Den Hellige Ånd får leve i oss.

Menigheten

Menigheten er Guds familie på jorden. Vi tjener, feirer, studerer og tilber sammen. Med Jesus som leder og gjenløser, er menigheten kalt til å gi det gode budskapet om frelse til alle.

Menigheten i endetiden og dens oppdrag

I endetiden kaller Gud sitt folk til å fokusere på kjernesannhetene. Menigheten forkynner at Jesus kommer igjen, påpeker at Gud er Skaperen, og minner om dommen og faren for åndelige kompromiss.

Enhet i Kristi legeme

Menneskekroppen er det perfekte bilde på Guds folk på jorden. Som kroppen, består kirken av mange deler som er totalt forskjellige fra hverandre. Men når Den hellige ånd får lede, er den likevel harmonisk, med et samlende oppdrag.

Nattverden

Herrens nattverd symboliserer at vi anerkjenner og tar inn over oss at Jesus døde og gav sitt blod for oss. Med et selvransakende blikk på egne holdninger, vasker vi hverandres føtter, mens vi minnes Jesu eksempel på ydmykhet.

Åndelige gaver og tjenester

Den hellige ånd utruster oss med evner og talenter til å opphøye Gud og utføre kirkens oppdrag, enten det skjer gjennom undervisning, forkynnelse, kunst, omsorg eller profeti.

Den profetiske gave

I endetiden, som på Bibelens tid, har Den hellige ånd velsignet Guds folk med nådegaven å profetere. En av Adventistkirkens grunnleggere, Ellen G. White, viste at hun hadde denne gaven.

Sabbaten

Sabbaten er Guds gave til oss. Den gir tid til hvile og holde ved like forbindelsen med Gud og våre medmennesker. Dagen minner oss om både skapelsen og Guds nåde.

Kristen livsførsel

Gud kaller oss til å leve i lys av hans nåde og i erkjennelse av de uendelig store offer Gud ga for å frelse oss. Ved Åndens kraft vil vi ære Gud med alt vi er og har.

Ekteskapet og familien

Som mann og kvinne er mennesket skapt i Guds bilde, til å leve i gjensidige forhold. Ekteskapet er Guds ideal for et harmonisk liv, og grunnlaget for familier der barn kan vokse opp i sikkerhet og kjærlighet.

Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Jesu soningsdød på korset gir oss frimodighet til å tre fram for Gud, siden vi vet at vi er tilgitt. Før Jesus kommer tilbake, blir grunnlaget for Guds dom åpenbart, slik at det ikke skal være noen tvil om at han dømmer i kjærlighet.

Jesu annet komme

Vi ser fram til at Jesus skal komme tilbake, slik han har lovet. De som sovnet inn i troen på ham, skal han da reise opp fra døde og ta dem med til himmelen. Selv om vi ikke vet nøyaktig når han kommer, ser vi fram til hans komme med glede.

Døden og oppstandelsen

Den ubevisste tilstanden i døden skiller oss fra livets Gud. Men Jesu seier over døden betyr at de frelste vil bli reist opp til evig liv når han kommer.

De tusen år og slutten på synd

Mens de frelste gjenoppretter forbindelsen til Gud, er Satan og han etterfølgere fanget på jorden. Etter tusen år skal Gud vekke opp de som døde i fortapelsen, for å gi dem den endelige dom og tilintetgjøre synd og syndere.

Den nye jord

Gud skal gjenskape den engang syndige jord og leve sammen med oss for evig. Endelig skal vi nå vårt sanne potensial: å leve i den kjærlighet og glede som Gud skapte oss til.

Sønnen

Jesus ble menneske for å frelse oss. Og nå forbereder han himmelen på å ta imot oss, og han vil komme tilbake for å hente oss dit.

Den kosmiske krigen

Satan anklaget Gud og sa at han ikke var til å stole på. Gud ga oss frihet til å velge, og menneskehetens historie viser konsekvensene av opprøret - og den enorme kraften i Guds kjærlighet til å frelse oss.