Meny

Livet Gemenskap

Delaktighet

En församling visar att den accepterar en människa genom att värdesätta det som varje person tar med sig. Att ge utrymme för delaktighet genom användandet av ens unika gåvor och erfarenhet stärker känslan tillhörighet.

För ett antal år sedan studerade min hemförsamling ett material som heter ”Som fisken i vattnet”. Det är bibelstudier som handlar om att förstå de andliga gåvorna som Gud ger till sina barn och som han vill att vi ska använda i vår församlingsgemenskap.

Det jag på ett särskilt sätt minns från dessa bibelstudium var att det kändes befriande att få uppleva att Gud har gett oss olika gåvor och att det är lättare att vara hans barn när vi följer hans plan och inriktning för våra liv.

Paulus skriver att församlingen kan liknas vid en kropp med många delar. ”I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:13) Oavsett bakgrund och erfarenheter är vi alltså kallande att omslutas av Guds helige ande.

Tidigare när jag läst om Guds nådegåvor har jag tänkt att vi fått dem bara för att vi ska vara utrustade för att på olika sätt vara lärjungar i världen. Men i texten framgår också att anden ges för att visa att vi tillhör samma kropp. Vi blir delaktiga i Guds stora frälsningsplan, inte därför att Gud behöver oss att utföra sin plan, men för att vi behöver varandra för att bli delaktiga i Guds stora plan för världen.

Att Gud har gett andliga gåvor till var och en av oss betyder samtidigt att vi fått en kallelse att tjäna Gud och varandra. Precis som kroppens olika delar ser olika ut och har olika funktion så är delarna i ”Kristi kropp” olika till funktion och uppgift. De olika delarna kompletterar varandra och tillsammans blir vi starkare. Alla behövs och när vi hjälps åt kan vi göra sådant som individen eller familjen inte själva klarar av.

Jag vill uppmuntra dig att studera bibeln för att bli mer medveten om vilka gåvor Gud gett till dig. Genom att använda dessa gåvor är det lättare för oss att blir delaktiga och finna vår plats i församlingen. Vi är delaktiga i Guds plan och Han ska ge växten.  ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.” (1 Kor 3:6-9)